Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení, identifikace smluvních stran

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.vorlove-sperky.cz www.stribro-ocel-sperky.cz

 • Provozovatel obchodu vorlove-sperky.cz a stribro-ocel-sperky.cz, dále jen prodávající:
  obchodní firma HK SILVER, s.r.o., se sídlem V Kopečku 77, 500 03 Hradec Králové, IČO: 259 35 402
  a

 • Kupující, kterým se stává fyzická či právnická osoba, která řádně vyplní příslušné objednávkové či registrační formuláře obchodu. Osoba se stává kupujícím i v případě, že objedná zboží jiným způsobem (e-mailem, telefonicky) a nevznese námitky proti rekapitulaci objednávky zaslané prodávajícím na e-mail kupujícího. Kupující odpovídá za správnost vyplněných identifikačních údajů (jméno a příjmení, přesná adresa, telefon a e-mail). Prodávající má právo ověřit telefonicky či e-mailem údaje uvedené v objednávce.

II. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Osobní údaje, které jsou potřeba pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednání zboží a pro účely vnitřních rozborů a analýz. Vyhrazujeme si právo informovat uživatele s použitím těchto údajů o svých případných dalších aktivitách - akční nabídky, slevy, apod.

Provozovatel obchodu se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v žádné podobě třetí straně, s výjimkou nutných informací pro dopravce a případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.

Registrací do systému stribro-ocel-sperky.cz kupující souhlasí s výše uvedeným a potvrzuje skutečnost, že data poskytnutl dobrovolně.

III. Uzavření kupní smlouvy

1. Závazek prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu zboží v dohodnuté lhůtě a kvalitě a převést na něho vlastnické právo ke zboží.

2. Závazek kupujícího

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

3. Předmět koupě

Podle uzavřené kupní smlouvy je předmětem koupě zboží, které je specifikované na stránkách obchodu stribro-ocel-sperky.cz dle názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Místo dodání a doprava zboží

Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři.

Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (přepravce). Dopravu zboží zajistí prodávající způsobem, který si kupující zvolil v objednávce (zpravidla prostřednictvím České pošty). Náklady na dopravu hradí kupující, pokud není dohodnuto jinak, společně s úhradou za zboží.

2. Objednávka

Platná odeslaná objednávka znamená až na výjimky uvedené níže neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží uvedeného v objednávce. Objednávka může být ze strany kupujícího zrušena a ze strany prodávajícího neakceptována po vzájemné dohodě smluvních stran. Prodávající si také vyhrazuje právo objednávku nebo její část zrušit, pokud se zboží již nevyrábí, nedodává nebo došlo k vyprodání skladových zásob. V takovém případě prodávající neprodleně zkontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou kupní cenu zboží uhradil, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu, maximálně však do 14 dnů od dohody smluvních stran. Prodávající si také vyhrazuje právo vyžadovat platbu předem od zákazníka, na jehož adresu byla v minulosti zaslána zásilka na dobírku, kterou nepřevzal.

3. Rozdělení objednávky

Smluvní strany se mohou dohodnout na částečném plnění objednávky. Objednávka může být po dohodě smluvních stran rozdělena do dvou či více zásilek. V tomto případě jsou náklady na přepravu kupujícímu účtovány pouze jednou.

4. Převzetí zboží a doba uložení

Za doručení zboží kupujícímu se považuje převzetí zboží od přepravce či na dohodnutém výdejním místě kupujícím nebo jinou oprávněnou osobou. Prodávájící podá informaci o termínu odeslání zboží kupujícímu. V případě, že zásilka není do 3 pracovních dnů přepravcem doručena ani přepravce neoznámí její uložení, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího, aby prověřil pohyb zásilky. Kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrzují přepravci či předávajícímu předání a převzetí zboží.

V případě, že kupující není přepravcem zastižen na dodacím místě, může být zásilka uložena na místě určeném přepravcem. Kupující se zavazuje převzít zaslané zboží nejpozději v poslední den úložní lhůty, jinak může být zásilka považována za doručenou. V případě opakovaného zaslání zboží se kupující zavazuje uhradit vzniklé náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V. Cena zboží a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně zboží, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího. Tato kupní cena již obsahuje DPH. Kupní cena včetně poplatku za dopravu a balné může být kupujícím uhrazena pouze níže uvedenými způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100914204/2010, vedeném u společnosti Fio banka, a.s.

Dopravné a balné vychází z tohoto sazebníku:

 • 0 Kč: Doprava zboží v hodnotě nad 1 500,-Kč vč. DPH bez ohledu na způsob dopravy a platby v rámci ČR

 • 65,- Kč: Doprava zboží v hodnotě do 1.500,- Kč vč. DPH při platbě převodem na účet a přepravou prostřednictvím České pošty v rámci ČR

 • 100,- Kč: Doprava zboží v hodnotě do 1.500,- Kč vč. DPH při platbě dobírkou a přepravou prostřednictvím České pošty v rámci ČR

 • 100,- Kč je prodávající oprávněn účtovat též v případě opakovaného zaslání zásilky v jakékoli hodnotě, kterou kupující nepřevzal či nevyzvedl v úložní lhůtě určené přepravcem

 • Cena za dopravu zboží na Slovensko je určována dle aktuálního ceníku České pošty

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby převodem na účet je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V tomto případě musí být zboží prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství. Kupující je také oprávněn ve lhůtě 14 dnů od data převzetí zboží oznámit prodávajícímu písemně (i elektronicky) svůj úmysl odstoupit od kupní smlouvy, a teprve poté do 14 dnů nepoužité a nepoškozené zboží v původním obalu včetně příslušenství prodávajícímu vrátit. Prodávající vrátí kupujícímu plnění poskytnuté kupujícím do 14 dnů od data odstoupení od kupní smlouvy a to stejným způsobem, jakým kupující plnění provedl. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve než kupující zboží vrátí či prokáže, že jej odeslal. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je v případě odstoupení od kupní smlouvy kupující povinen vrátit i tento nepoškozený a nepoužitý předmět v původním nepoškozeném obalu. Pokud kupující odstupí od kupní smlouvy a vrací nekompletní či používaný výrobek, smí prodávající odečíst částku potřebnou k uvedení předmětu do původního stavu. Prodávající sdělí kupujícímu s předstihem písemně (též e-mailem) výši částky potřebnou na uvedení výrobku do původního stavu.

Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné koupě zboží, které bylo upraveno na přání kupujícího (např. výroba na zakázku, gravírování, zkracování náramků/řetízků/náhrdelníků, úprava velikosti prtenů, atd.). Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních Občanského zákoníku. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít vzorový formulář (viz příloha těchto obchodních podmínek).

 

VII. Záruka a reklamace

1. Záruční doba

Záruční doba je 24 měsíců, pokud nebude u jednotlivého konkrétního zboží stanovena výrobcem doba delší. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Za záruční list se považuje též doklad o zakoupení věci (faktura, paragon). Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným používáním, mechanickým poškozením či běžným opotřebením. Poučení o správné péči je přiloženo k dokladu o zakoupení zboží.

2. Oznámení vady

Kupující je povinen uplatnit právo z odpovědnosti za vady v záruční době, jinak zaniká, a to výhradně písemným (též e-mailovým) oznámením doručeným prodávajícímu bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží. Pokud je patrné, že došlo k poškození/ vadě zboží nevhodnou manipulací při přepravě, je kupující povinen sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (obvykle řidiče nebo poštovního doručovatele) a tento zápis doručit nejpozději do 3 prac. dní prodávajícímu. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží, se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající.

3. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl předmět koupě do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. Pokud toto není možné, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Toto neplatí, pokud kupující věděl o tomoto rozporu před převzetím zboží nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

VIII. Závěrečná ustanovení

 • Jakmile kupující stiskne na internetových stránkách stribro-ocel-sperky.cz odkaz "OBJEDNAT", který je umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že si kupujícího tyto Obchodní podmínky řádně prostudoval, že jim rozumí, a že je akceptuje bezvýhradně, stávají se součástí ujednání stran v budoucí kupní smlouvě.

 • Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí zákony České republiky.

 • Obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 17.11.2014.

 

Pokud si přejete odstoupit od kupní smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho poštou společně se zbožím na adresu:

 

HK SILVER, s.r.o.

Červená Třemešná 33

508 01 Hořice

 

Vyplněný formulář můžete zaslat také elektronicky na e-mail objednavky@stribro-ocel-sperky.cz).Kupující - spotřebitel:

Číslo faktury (daňového dokladu/paragonu):Číslo objednávky:Předmět koupě:Oznamuji (oznamujeme) tímto, že si přeji (přejeme) odstoupit od kupní smlouvy. Kupní cenuvraťte na účet číslo: …………………………………………………….……………./………… .Datum:

Podpis: (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz